English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Jak odškodnit holocaust?

[How to Indemnify the Holocaust? Expropriation of Jewish Property, its Restitution and Indemnification.]

Kuklík, Jan a kol.

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  listopad 2017
ISBN 9788024628080 (PDF)

doporučená cena:  320 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Monografie představuje z historického, právního a praktického hlediska problematiku, jejíž komplexní a podrobný rozbor v české odborné literatuře dosud chyběl. Předloženou studii lze jednoznačně hodnotit jako obohacující. Lze uvítat první část studie, která shrnuje dosavadní poznatky v oblasti studia restituce židovského majetku, nastiňuje historický rámec jednotlivých pokusů o úpravu restituce židovského majetku (přičemž právem zdůrazňuje např. přínos ukončení studené války pro řešení této problematiky) a stručně představuje mezinárodněprávní úpravu otázky odškodňování (včetně dosavadní praktické implementace této úpravy v jednotlivých případech).
Druhá klíčová část studie představuje velmi podrobně postavení židovského obyvatelstva v českých zemích. Velmi zajímavý je pohled na historickou úpravu a sledování rozdílných koncepcí po jednotlivých změnách politického režimu. Detailně představena je právní úprava restituce po roce 1990.
Třetí část publikace nabízí jakousi encyklopedii restituce židovského majetku v evropských zemích (včetně Slovenska). Podobná srovnávací studie dosud jednoznačně na českém trhu chyběla.
Vzhledem k výhodám předložené studie, za které lze mimo jiné považovat její komplexní a konsistentní strukturu, kvalitní zpracování velkého množství informací a rozsáhlou komparatistiku, doporučuji její publikaci bez výhrad.

Z recenzního posudku: Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.